Integracja
W naszych klasach uczą się i rozwijają swoje zainteresowania Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Integracja daje szansę na wszechstronny rozwój Dzieci oraz kształtowanie otwartości i wrażliwości. Nasze podejście do dziecka jest zindywidualizowane a praca odbywa się w atmosferze zaufania.

W klasach pracuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel wspomagający. Naszym Uczniom oferujemy zajęcia rewalidacyjne zalecane w orzeczeniach i opiniach. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego (terapia pedagogiczna), psychologa (Trening Umiejętności Społecznych) oraz logopedę.

 

Aby Dziecko mogło korzystać z kształcenia specjalnego w naszej szkole obowiązkowe jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.