Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori „HORME” jest 8-letnią szkołą podstawową pracującą według założeń metody stworzonej przez Marię Montessori.

Szkoła Montessori HORME jest szkołą niepubliczną. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej – podlegamy nadzorowi pedagogicznemu, uczniowie pracują w oparciu o program, który łączy w sobie podstawę programową i metodykę Montessori.

Nasza szkoła powstała w 2018 roku. W roku szkolnym 2020/2021 otworzymy klasę trzecią, a w kolejnych latach nasza placówka będzie powiększała się o kolejne klasy – aż do klasy ósmej. Szkoła prowadzi klasy w trzech etapach:

- edukacja wczesnoszkolna (0-III),

- klasy IV-VI,

- klasy VII-VIII.

W każdej klasie znajdują się Uczniowie z danego etapu kształcenia, mieszani wiekowo. Sprzyja to wzrastaniu w szacunku do drugiego człowieka, rozbudzaniu empatii, pracy własnym tempem a nie narzuconym przez rówieśników.