Integracja

 W naszych klasach uczą się i rozwijają swoje zainteresowania Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Integracja daje szansę na wszechstronny rozwój Dzieci oraz kształtowanie otwartości i wrażliwości. Nasze podejście do dziecka jest zindywidualizowane a praca odbywa się w atmosferze zaufania. W klasach pracuje dwóch nauczycieli wychowawców oraz nauczyciel wspomagający. Naszym Uczniom oferujemy zajęcia rewalidacyjne zalecane w orzeczeniach i opiniach. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego (terapia pedagogiczna), psychologa (Trening Umiejętności Społecznych), logopedę oraz fizjoterapeutę (Terapia Integracji Sensorycznej).

Aby Dziecko mogło korzystać z kształcenia specjalnego w naszej szkole obowiązkowe jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.